ข่าวชาวสงขลานครินทร์

การจัดสรรพื้นที่บน Google Cloud สำหรับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบน Google Cloud ซึ่งเป็นพื้นที่รวมสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร ปัจจุบันมีบัญชีใช้งานจำนวนมากกว่า 5 หมื่นบัญชี แบบไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ขณะนี้ Google ได้ประกาศนโยบายใหม่ โดยจำกัดขนาดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่ให้เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากนโยบายจำกัดพื้นที่นี้ และได้ทำการลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ตามนโยบายใหม่ของ Google 

    จากจำนวนบัญชีของมหาวิทยาลัยที่มีกว่า 5 หมื่นบัญชี ทำให้เฉลี่ยต่อ 1 บัญชี มีพื้นที่เพียง 2GB (100 TB / 5 หมื่น) เบื้องต้น  มหาวิทยาลัย โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้บริหารจัดการการใช้พื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อนโยบายที่จำกัดพื้นที่ โดยจัดสรรขนาดพื้นที่จัดเก็บ สำหรับ บุคลากร 80GB/บัญชี  นักศึกษา, ศิษย์เก่า 30 GB/บัญชี  (เนื้อที่ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในอนาคต) 

    เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านจัดการพื้นที่บน Google Cloud ตามพื้นที่จัดเก็บที่กำหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากท่านยังคงใช้พื้นที่เกินที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะทำการ "ระงับการใช้งาน" บัญชีของท่าน หากประสงค์จะใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ขอให้ดำเนินการติดต่ออีเมล์ google@psu.ac.th ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 หากไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายของข้อมูลของท่าน

    ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการจัดเก็บบน Google Cloud มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมพื้นที่บน OneDrive ซึ่งมีขนาด 1 TB ต่อบัญชี  โดยท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive มายัง OneDrive   โดยอ่านละเอียดการใช้งาน OneDrive ได้ที่ https://www.cc.psu.ac.th/studentemail 

สามารถตรวจสอบพื้นที่บน Google Cloud ได้จาก https://drive.google.com/u/1/settings/storage