ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ฯ ขับเคลื่อน PSU-BCG ทุ่งใสไชโมเดล เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา
    สำหรับเป้าหมายหลักในการประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา PSU-BCG ทุ่งใสไชโมเดล ตลอดจนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการพัฒนาในรูปแบบของคู่ขนาน ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โดยร่วมมือกับชุมชนและภาคเอกชนเพื่อให้การพัฒนา PSU-BCG ทุ่งใสไชโมเดล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น