ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อินโดนีเซียเชื่อมั่นคุณภาพ ม.อ. ส่งนักศึกษาเรียน BBA ตามโครงการ Kampus Merdeka หนึ่งเดียวในไทย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเป็น 1 ใน 60 มหาวิทยาลัยจาก 28 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเชีย ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียน แบบ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ตามโครงการ Kampus Merdeka ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งนักศึกษาสัญชาติอินโดนีเซีย เข้าร่วมเรียนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่มีคุณภาพทางวิชาการในต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

    โดยสาขาที่ได้รับเลือกตามโครงการนี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือ หลักสูตร BBA คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศึกษาด้านการจัดการองค์กรธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดการเปรียบเทียบ สัมมนาปัญหาการจัดการทางธุรกิจ และการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

    ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียกว่า 70 มหาวิทยาลัย รวมถึงมีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ อาทิ AUN, IMT-GT UNINET เป็นต้น

โครงการ Kampus Merdeka ของรัฐบาลอินโดนีเซีย มีขึ้นภายใต้แนวคิดของการให้ความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษา การเรียนการสอน การเลือกสาขาวิชา เพื่อเตรียมบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของการทำงานในอนาคต การเชื่อมต่อและจับคู่กับโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจึงต้องสามารถออกแบบและใช้การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมถึงทัศนคติและมีทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เป็นอิสระและยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เพราะจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและบรรยากาศใหม่ๆ โดยการเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือที่จัดทำโดยรัฐบาลและผลการศึกษาที่ได้รับ

หลักสูตร BBA :  https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-bachelor-degree/bba-course/bba-eng/

โครงการ Kampus Merdeka :  https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA