ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. ปฐมนิเทศหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับเเละเปิดงาน ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา     ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเป้าหมายในด้านบริการวิชาการที่จะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชนและประเทศ โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต อีกทั้งได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศต่อไป    ด้าน ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตร Non Degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านฮาลาลที่สามารถให้คำปรึกษา การบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปจัดการองค์กรหรือสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ อีกทั้งยังผลิตบุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านฮาลาลอีกด้วย    หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยในรูปแบบ Non degree ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ต่อสินค้าฮาลาลไทยได้เป็นอย่างดี