ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะ เยือน ม.อ. กระชับความร่วมมือในอนาคต




    H.E. Thierry Mathhou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารและนักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิจัย ให้การต้อนรับ ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา





นอกจากนี้ Dr. Xavier Grosmaitre ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ เพื่อดูงานด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Research and Study Opportunities in France" แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร




    ทั้งนี้ ม.อ. ได้มีความร่วมมือทวิภาคีและกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในฝรั่งเศสมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันคณาจารย์ ม.อ. กว่า 60 คน ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการเยือนของคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับสองฝ่ายในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือในอนาคต