ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“รศ. ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล” ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Area Consultant II: ASEAN 2023 – 2024 ของสมาคม APacCHRIE
    รศ. ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะวิเทศศึกษา และที่ปรึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Area Consultant II: ASEAN 2023 - 2024 ของสมาคม Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (APacCHRIE) โดยบอร์ดบริหารของ APacCHRIE ประกาศ ณ ที่ประชุม APacCHRIE Annual General Meeting เมือง Clark ประเทศฟิลิปปินส์    ทั้งนี้ เมื่อปี 2017-2018 รศ. ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล ได้รับแต่งตั้งเป็น Country Representative ของสมาคม และ 2019 เป็นต้นมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Area Consultant II: South East Asia ซึ่งในการประชุมทางวิชาการ APacCHRIE Conference 2023 ที่เมือง Clark ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  Area Consultant II: South East Asia อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวาระ    สำหรับสมาคม APacCHRIE เป็นสมาคมวิชาการด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค มีสมาชิก 75 มหาวิทยาลัย จาก 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมตั้งแต่สมาคมก่อตั้งและเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง