ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ไปดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 ณ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี
วันที่ 13 พ.ค. 64 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้กำลังใจในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล จำนวน 10 คน นำทีมโดย ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19  ณ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ และพยาบาล ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ดังนั้น การไปทำหน้าที่ดังกล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดี ดังปณิธานที่ชาวสงขลานครินทร์ ยึดถือมาตลอดว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”    ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ในนามแพทย์และพยาบาล อาสา พร้อมที่จะช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในการดูแล ผู้ป่วย 3,000-5,000 คน ด้วยประสบการณ์การทำโรงพยาบาลสนาม ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลามาแล้ว และขอปฏิญาณว่าจะปฎิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่ ให้สมกับลูกพระบิดา และไปในนามของสงขลานครินทร์    รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทีมงานไปด้วยจิตอาสา ทุกคนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รอบล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งในเชิงรับจะเป็นการดูแล บริหารจัดการผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้ผู้ป่วยสามารถรับยาทางไปรษณีย์ แทนการมาโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉิน หรืออาการหนัก สามารถติดต่อห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลฯ     นอกจากนี้ ในเชิงรุก คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น 2 แห่ง ซึ่งแห่งแรก คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และแห่งที่ 2 คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากเกือบ 1,000 คน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ระหว่าง 13 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

1. ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
2. นางอุไรวรรณ พลจร พยาบาลชำนาญการ 
3. นางสาวนฤพร นาคบุญช่วย พยาบาลชำนาญการ
4. นางสาวแพรภรณ์ เกษมกุล พยาบาลชำนาญการ
5. นางสาวศิริพร อินแก้วศรี พยาบาลชำนาญการ
6. นางสาวณัฐชนา ศรีอ่อน พยาบาลปฎิบัติการ
7. นางสาวนัทธ์ชนัน แกสมาน พยาบาลปฎิบัติการ
8. นางสาวนันทิยา เฟื่องแดง  พยาบาลปฎิบัติการ
9. นางสาวพิศุทธ์ภัค มะนะ พยาบาลปฎิบัติการ
10. นางสาวทวิตา เดชะปัญญวัต พยาบาลปฎิบัติการ