ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลา Work from Home ของบุคลากร ม.อ. จนถึง 31 พ.ค. 64
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขยายระยะเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 

    จึงขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน ของบุคลากรตามความจำเป็น เพื่อลดการเสี่ยงการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยขอให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาการดำเนินการของบุคลากรภายในส่วนงาน
    ประกาศ  https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_WorkfromHome.pdf