ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วม ทน.ภูเก็ต แถลงข่าวกิจกรรม “หรอยแล้วหลาว Cook From Home” ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดแถลงข่าวกิจกรรม “หรอยแล้วหลาว Cook From Home” เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารสู่ความยั่งยืน ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บ้านเลขที่ 92 ถนนถลาง ย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64จากการที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารเมื่อเดือนธันวาคม 2558 นั้น องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต้องจัดทำกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์และแบบประเมินที่กำหนดตามพันธกิจของเครือข่ายฯ โดยการใช้ฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม รวมถึงการทำงานระหว่างเมืองสมาชิกด้วยกัน    เทศบาลนครภูเก็ต จึงจัดสรรงบประมาณให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ "Phuket City of Gastronomy of UNESCO" เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อน และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ กล่าวว่า คณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายในการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ UNESCO เพื่อรักษาและต่อยอดความเป็นเมืองเครือข่าย อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับ Creative City of Gastronomy การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เป็นต้น    สำหรับโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เชฟหน่อย ธรรมศักดิ์ จินดาพล ชูทอง เจ้าของร้าน “Suay” เซเลบริตี้เชฟแห่งเกาะภูเก็ต เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ประกอบด้วย กระเจี๊ยบเขียว ปลาตะมะ และหอยหวาน กลายมาเป็น กระเจี๊ยบเขียวทอดกรอบหมาล่า ปลาตะมะหมกหัวปลี และผัดไทยหอยหวาน และเชฟอีกท่าน คือ เชฟต้น ธนิต เล็กศิริ เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหวาน เป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหวานจากวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นกันคือ ตะลิงปลิง ออกมาเป็น คุกกี้พายตะลิงปลิง และทาร์ตครีมตะลิงปลิง    หลังจากที่ได้เมนูอาหารคาวและอาหารหวานออกมาเป็นที่เรียบร้อย ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการทำอาหารเมนูดังกล่าวให้กับตัวแทนจากชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านบ่อแร่ ชุมชนบ้านกมลา และชุมชนบ้านม่าหนิก เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาและสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต