ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย อันดับ 647 ของโลก จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2021
    สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) 2021 แห่งประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี ค.ศ. 2021 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนรวมอยู่ที่อันดับที่ 7 ของประเทศ และอันดับที่ 647 ของโลก ซี่งมีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 14 สถาบัน ที่ติดอันดับ โดยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก โดยใช้ฐานข้อมูล Clarivate Analytics (formerly Web of Science) แล้วจัดอันดับมหาวิทยาลัยไว้จำนวน 867 มหาวิทยาลัย


    โดยมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 40% การวิจัย (Research) 40% ความเป็นนานาชาติ (International diversity) 10% และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability) 10%ผลการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนรวมอยู่ที่อันดับที่ 7 ของประเทศ และอันดับที่ 647 ของโลก  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับ ประกอบด้วย

-ด้านการวิจัย (Research Ranking) อยู่ในอันดับที่ 6 คะแนนรวม 39.571 อันดับ 579 ของโลก 
-ด้านเรียนการสอน (Teaching Ranking) อยู่ในอันดับ 7 คะแนนรวม 33.426 อันดับ 680 ของโลก
-ความเป็นนานาชาติ (International diversity) อยู่ในอันดับที่ 8 คะแนนรวม 33.502 อันดับ 632ของโลก 
-เสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability)อยู่ในอันดับที่ 9 คะแนนรวม 46.674 อันดับที่ 627 ของโลก    โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคะแนนรวม 37.987 คะแนน เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2021