ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ปิด LQ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลังผู้เข้ากักบริเวณ 17 คนปลอดภัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปิด local quarantine พื้นที่กักกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หลังพบว่าผู้กักตัวปลอดภัย และได้กลับบ้านครบแล้ว ทั้ง 17 คน    รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลปัตตานีได้ขอให้ใช้พื้นที่หอพัก 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อเฝ้าดูอาการ โดยได้เข้าพักตั้งแต่วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นมานั้นจนถึงวันนี้ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีที่เข้าพักเพื่อสังเกตอาการทั้ง 17 ราย ทุกคนไม่ติดเชื้อและได้เดินทางกลับบ้านแล้ว โดยโรงพยาบาลปัตตานีได้ทำความสะอาดหอพัก 6 และส่งมอบหอพักคืนแก่มหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 17 รายพร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไป