ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เปิด รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี โดยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในจังหวัดสงขลา เปิดส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเคยเปิดรับผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 80-100 เตียง มีการจัดการระบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ รวมถึงการจัดอัตรากำลังพยาบาล ประจำที่โรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วย โดยได้มีการจัดพื้นที่เฉพาะ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ทั้งห้องพักแยก และห้องพักรวม กรณีติดเชื้อในลักษณะครอบครัว เพิ่มกล้องวงจรปิดรอบอาคาร มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อ และระบบบำบัดน้ำใช้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และชุมชนรอบข้าง

    นอกจากนี้ ยังจัดพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถรองรับได้ประมาณ 700 เตียง พร้อมทั้งได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และจัดให้มีระบบวงจรปิด ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อเอ็กซเรย์ปอดคนไข้ ตั้งแต่เข้ามาทำการรักษา และระหว่างการรักษา ติดตั้งเครื่องเสียง เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วย ตั้งแต่การลงทะเบียน วัดความดันโลหิต เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว
    วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่ PSU Sports Complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องเตียง อุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระบาดระลอก 3 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง ซึ่งแนวทางการปฏิบัติจะดำเนินการเหมือนครั้งที่ผ่านมาคือให้การรักษาผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้ว
    วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เปิดอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 160 คน