ข่าวชาวสงขลานครินทร์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยที่ 2
    ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 428 (5/2565) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไปเป็นวาระที่ 2 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีนั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2530 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533และ Doctor of Philosophy, Pharmacognosy, Department of Pharmacy, King’s College, University of London ปี 2541 นับเป็นศิษย์เก่าคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

    ก่อนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เคยดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างปี 2545-2551 ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระแรกตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ต่อจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565


  _ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.pdf