ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ภายใต้โครงการ Songkhla Gastronomy Tourism
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ภาคเอกชน และชุมชน เปิดเวทีนานาชาติโครงการ Songkhla Gastronomy Tourism เพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วิทยากร หัวหน้าหน่วยงาน ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66
ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลการศึกษาศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดย อพท. และจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้เห็นถึงศักยภาพของสงขลาในด้านวิทยาการอาหาร หรือที่เรียกกันว่า Gastronomy City ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลา ในส่วนของวงจรระบบอาหาร (Food System) ซึ่งประกอบด้วย 4 ภาคส่วนใหญ่ๆ คือ ภาคการผลิต Production, การเก็บเกี่ยว เก็บรักษา Processing, การจำหน่าย ตลาด Distribution และ การบริโภค Consumption แต่ละส่วนยังมีรายละเอียดและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับและทุกบริบท จากเกษตรกร ถึงภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ การศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ อาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นความสวยงามและน่าสนใจของคนต่างถิ่นที่ต้องการมีประสบการณ์ ถ้าชุมชนสามารถนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้จะเป็น soft power ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และประเทศในภาพรวม ซึ่งการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจะขยายการมองเห็นและยกระดับสู่นานาชาติ
    การจัดเวทีนานาชาติเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร: สงขลา, เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (International Conference on the Creative City Network: Songkhla, City of Gastronomy) ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ให้แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา