ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมงานเวทีนานาชาติสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร “Songkhla Gastronomy Tourism”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Songkhla Gastronomy Tourism เพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

    ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงโนรา การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 
  • การขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
  • พื้นที่เศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับการขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนส
  • เส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
  • The UNESCO creative city networks
  • Benefits and Best Practices for UNESCO’s Creative City of Gastronomy: the Perspectives of San Antonio, USA and Chengdu, China
    และการเสวนา “เส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก” และ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-289391