ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์คว้าอันดับ 6 ของประเทศ โดย Scimago Institutions Rankings 2023
    Scimago Institutions Rankings 2023 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสาขาต่างๆ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศไทย ดังนี้

  • สาขา Computer Science อันดับ 2 ของไทย
  • สาขา Agricultural and Biological Sciences อันดับ 3 ของไทย
  • อันดับ 4 ของไทย ได้แก่ สาขา Economics, Econometrics and Finance, สาขา Mathematics, สาขา Physics and Astronomy
  • อันดับ 5 ของไทย ได้แก่ สาขา Dentistry, สาขา Psychology, สาขา Social Sciences

    โดยภาพรวมทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย Scimago Institutions Rankings 2023 สถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน

    ทั้งนี้ เกณฑ์ในการจัดอันดับใน Scimago Institutions Rankings 2022 ประกอบด้วยตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน ดังนี้ ด้านการวิจัย – Research (50%), ด้านนวัตกรรม – Innovation (30%) และด้านสังคม – Societal (20%)

ที่มา : https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=8282&showembed=true