ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ มรภ.ยะลา สร้างผู้นำด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและบริการวิชาการ” โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผศ. ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66


สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสร้างความเป็นผู้นำด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม และเครือข่ายสากล