ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ในงาน “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ. (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 66
    สำหรับในปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 102 ราย โดยมีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 5 ประเภท ได้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ประกอบด้วย 
1. Assoc. Prof. Dr. Kusman Ibrahim         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
2. นางสาวกฤษณา เขมากรณ์         ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
3. นายไกรสร พุ่มพวง                 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
4. นายจรัญ วีระพงษ์วัฒนกุล         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางจุฐามาศ แสงฉาย         ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
6. นายเจริญ แก้วสุกใส                 ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
7. ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต         ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
8. ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล         ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
9. นางชุติกาญจน์  รัตนโอภา         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
10. นายณรงค์ชัย คณากูล         ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
11. ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
12. นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ปัง         ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
13. นายธนสุนทร สว่างสาลี         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
14. นายธนู ขวัญเดช                 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15. นายธรรมรัตน์ รัตนมณี         ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
16. รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
17. ดร.บุบผา บุญญามณี                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
18. รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
19. นางสาวปรีดา อุ่นเสียม         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
20. นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
21. ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
22. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
23. ภก.มรกต จรูญวรรธนะ         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
24. นายมิตร สุวรรณรัตน์         ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
25. รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
26. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ                 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
27. รศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
28. นายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ                 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
29. นายศิวพงศ์ เลื่อนราม         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
30. นายสมพร พงศ์ขจร                 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
31. นายสรณัฐ พะยอมบน          ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
32. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม         ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 33. นางเสาวรส จันทมาศ                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
 34. ภก.อภิศักดิ์ คุณเวช                 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
35. นางอัจฉรา นิมิตปัญญา              ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
36. นายอำพล พงศ์สุวรรณ          ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
37. นายอุดม วิบูลย์จรรยา          ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์                 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
3. ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ                 ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
4. นางสาวจุก สุวรรณโณ                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
5. รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม                         ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล                 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
7. รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล                 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
8. ผศ.วนิสา หะยีเซะ                                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
9. ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ         ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
10. ภญ.ศุษมา อุนยโกวิท                         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
11. นายสมศักดิ์ บัวทิพย์                         ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
12. รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์         ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
13. รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์                 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
14. นายสุรินทร์ ตันติเจริญวิวัฒน์                 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
15. รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล                         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
16. นายอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ                 ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
17. ภญ.อรวรรณ โพธิ์เสนา                  ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
18. รศ.อารี ฤทธิบูรณ์                         ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
19. นายอำนวย คงพรหม                         ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
20. รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง                  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประกอบด้วย
1. นางสาวกนกกาญจน์ เกตุแก้ว         ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
2. ภญ.กนกพร เมืองชนะ         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
3. นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร         ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
4. นางสาวเกษมณี ชัยรัตนมโนกร ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ภก.กษิติ์เดช ทองผ่อง          ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
6. ภญ.กุลธิดา กาญจนนิลบูรณ์         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
7. ผศ.คำรณ พิทักษ์         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์         ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
9. ทพญ.ดวงตา กระสินธุ์         ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
10. รศ.ดร.นงนุช บุญยัง                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
11. ภญ.นุชนาฎ ตัสโต                 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
12. นายประเวศ หมีดเส็น                 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
13. ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
14. ภญ.พร้อมพร จำนงธนาโชติ         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
15. นางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น         ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
16. นายภาสกร ใหลสกุล                 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
17. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช         ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
18. นางสาวละแย้ม ทิพสิงห์         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
19. ทพ.วรวิทย์ สกุลไทย                 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
20. นางวาสนา กาญจนะ                 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
21. นายวิชาญ ช่วยชูใจ                 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
22. ดร.วิทยา อินาลา                 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
23. ดร.วิมล หอมยิ่ง                 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24. ดร.วิศรา ไชยสาลี                 ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
25. ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช                 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
26. ภก.สิงห์ พฤกษเศรษฐ          ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
27. นางอาริยา โมราษฎร์                 ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
28. นางสาวอัจฉรา สุระกุล         ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย
1. นางจารุวรรณ บุญรัตน์         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
2. ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ทพ.แสงชัย โสภณสกุลสุข         ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
4. รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต         ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
1. นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
2. รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
3. ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ หมัดสมัน ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
4. นายนครินทร์ สุวรรณแสง ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
5. นายปราโมทย์ ดีนนุ้ย         ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
6. ภก.รอนี  กาเดร์         ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
7. ดร.ศิริรักษ์ ช้างรบ         ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
8. นายสิระ เดียวสุรินทร์         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นายแอนโทนี่ ชัยกุล         ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาวนาฬิกา ทิพย์สมบัติ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร
11. นางสาวยามีล๊ะ หะยี         ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
12. นางสาวยามีละห์ ดาโอะ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
13. นายอนุวัฒน์ อภิมุขมงคล ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม