ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวฯ ม.อ. จับมือ SCI ลงนามทางวิชาการ ต่อยอด NVision Core สู่ Vision Software มืออาชีพ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายมาโมรุ ชิโยโนบุ กรรมการผู้จัดการ SCI ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนา SCI NVision Pro โดยพัฒนาต่อยอด NVision Core ให้เป็น Vision Software ในระดับ Professional ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66
    สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นโครงการพัฒนา NVision core ไปสู่ NVision Professional นั่นคือ NVision Core - เป็นนวัตกรรม PC-based Vision Software ซึ่งศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมนำร่องแล้ว โดยได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านระบบอัตโนมัติและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร Up-skill, Re-skill การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และงานที่ปรึกษาโครงการวิจัยของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในโครงการ “Hi-FI อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” โครงการนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning, WiL) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ SCI ผ่านโครงการ Hi-FI ที่จะสามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตของ SCI ได้