ข่าวชาวสงขลานครินทร์

10 - 11 พฤษภาคม 2566 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 10 –11 พฤษภาคม 2566

    โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,207 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 127 คน ปริญญาโท 537 คน และปริญญาตรี 7,543 คน (รวมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 1,015 คน)

    ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 3 พระองค์
 1. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
และมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย
 1. ดร.รอยล จิตรดอน วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 3. นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. Prof. Dr.Branislav A. Borovac วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 1. ศาสตราจารย์ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคล ประจำปี 2565 
 1. พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทมฺโม)
 2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565 
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
ด้านการเรียนการสอน
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรีลา สำเภา คณะแพทยศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ด้านบริการวิชาการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ด้านกิจการนักศึกษา
 • อาจารย์ณฐ ย่าหลี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    สำหรับรายละเอียด กำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ ติดตามได้ที่เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
https://reg.psu.ac.th/main/congrats/?fbclid=IwAR3qViDD_sOlmKPEkwF-VoJpNoAmV4JVL01GM0tH-BzNHg7uddIEGJp4xB0 

  _ประกาศการจัดการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
  _ประกาศ work from home.pdf