ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยฯ เปิดโครงการ “ริมอ่าง ม.อ. Safe me Safe everyone”
    มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “ริมอ่าง ม.อ. Safe me Safe everyone” เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 โดยมี รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวเปิดงาน และมีบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานการอบรม ณ บริเวณอ่างน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มี. ค. 66
    รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า โครงการ “ริมอ่าง ม.อ. Safe me Safe everyone” เป็นการฝึกอบรมที่จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ได้ ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป