ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญนักวิจัยร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปี 2564
    ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้รูปแบบ โครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการละ 40,000 บาท) 

    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2564 สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครได้ที่ https://rb.gy/hyluqp

    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปอชญา ชุมสุวรรณ เบอร์โทร 092 – 2691885 Email : porchaya.ch@gmail.com หรือ คุณกุลจิรา ทองบุญ เบอร์โทร 088 – 2260415 Email : kwang.kunchira@gmail.com