ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ชมรมรักษ์ ม.อ. สนองนโยบาย Quick Wins ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพผ่านชุดการเรียนรู้ให้ผู้สูงวัย
        
    นายพรชัย ศรีไพบูลย์ ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. กล่าวว่า ชมรมรักษ์ ม.อ.เป็นแหล่งรวมจิตอาสาของผู้ที่เกษียณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน ที่ก่อตั้งเพื่อมานำพลังของผู้เกษียณอายุที่ยังมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก และระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาชิกโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นการนำความเชื่อมโยงและพลังจากผู้เกษียณเพื่อช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "ชมรมรักษ์ ม.อ. ถักทอความสัมพันธ์ รังสรรค์คุณภาพชีวิต" ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1 พันคน


    นอกจากการสนองตามวัตถุประสงค์เดิมในการก่อตั้งแล้ว “ชมรมรักษ์ ม.อ.” ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว.ที่ เรียกว่า Quick Wins สร้างรากแก้วให้ประเทศซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องคือ “โครงการเปลี่ยนคนเกษียณเป็นพลัง” ที่กระทรวง อว. จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดูแลตัวเองได้ สามารถทำงานได้และมีทักษะเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงในการทำงาน ให้ได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ

    การร่วมสนองนโยบาย Quick Wins ของ “ชมรมรักษ์ ม.อ.” คือการเข้าร่วมโครงการ “สานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่” โดยมีฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ความต้องการการเรียนรู้ในสังคมสูงวัย การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และชุดความรู้ที่สังเคราะห์เพื่อการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 4 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและสุขภาพ หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชนเกษตร หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรรม และหลักสูตรการพัฒนาระบบและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ ผ่านชุดการเรียนรู้เพื่อการ Upskill และ Reskill และสามารถถ่ายทอดขยายผลอย่างมีทิศทาง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีกำลังคนที่มีศักยภาพและมีคุณภาพทั้งกลุ่มอาจารย์หรือบุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่กำลังปฏิบัติงานได้ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มเกษตรกรรม


    สำหรับความสำเร็จของ โครงการ “สานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่” ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. คาดหวังว่า จะได้แผนการจัดการของชุมชนต้นแบบตามหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณค่าและใช้พลังสูงอายุในพื้นที่ ได้มีหน่วยงานที่มีการสนับสนุนผู้สูงวัยในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เกิดคลังความรู้ในการพัฒนาวัยเกษียณให้เป็นพลัง และการมีชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประมาณ 1,500 คน