ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะผู้บริหารด้านงานวิจัย เดินสายสัญจรเปิดเวทีพบนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
    งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม PSU : Research On Tour ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมกันขับเคลื่อนถึงนโยบายด้านการวิจัยของประเทศที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานนำเสนอผลงานวิจัยเด่นที่จะผลักดันและต่อยอดไปสู่ระดับชาติ/นานาชาติ โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เปิดประเด็นแผนและความคาดหวัง ทิศทางงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กล่าวแนะนำสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมภาพรวมผลงานวิจัยของวิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา    สำหรับวิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รักกษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ร่วมเปิดเวที อาทิ ผศ. ดร.ชาคร ประพรหม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ. ดร.อภิรดี แช่ลิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัชซอลีฮีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ผศ. ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์ ดร.วรรนิศา มัจฉา คณะวิทยาการสื่อสาร ผศ. มนัสมีน เจะโนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
    ทั้งนี้ โครงการ PSU : Research On Tour ดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกวิทยาเขตต่อไป