ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เจ้าภาพจัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ระดับประเทศ ดันศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดการแข่งขันประกวดวิจัย ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (R2M 2022) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ทีมจาก 18 มหาวิทยาลัย โดย มีทีม V-Care จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารอบการคัดเลือกระดับประเทศ ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 66 

    โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” เป็นการประกวดการวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต้น ที่มุ่งเน้นแนวคิดผลิตภัณฑ์ (product ideas) ซึ่งมีความต้องการของตลาดในการใช้นวัตกรรมดังกล่าวที่ชัดเจน โดยทีมงานของนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาและนักวิจัยแล้ว ยังส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์สำหรับการดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปให้แก่ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยหรือนักประดิษฐ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการต่อไป ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น