ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการออนไลน์ สถาบันอุดมศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อหลัก “A Better Change in Higher Education for Future Economy” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 500 คน ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา
    

    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้เผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบผสมผสาน เน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ระยะสั้น ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของ up-skills, re-skills รวมถึงพัฒนาทักษะใหม่ๆ new skills มากขึ้น เพื่อสอดรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานตามความต้องการของตลาดงานและผู้ประกอบการ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการเรียนการสอน โดยมีความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน ชุมชน สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเป็นแหล่งของการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการได้ทันทีหลังจบการศึกษา    “การประชุมในครั้งนี้ เป็นความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนของระบบอุดมศึกษาที่จะต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคต กิจกรรมในการประชุมนี้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยปรับตัวตามสถานการณ์ โดยเราจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในเรื่องของ Innovative Thinking for Education เรื่องของการ upskill reskill รวมทั้งโอกาสและมุมมองในอนาคตของระบบอุดมศึกษา” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าว    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 9 The 9th PSU Education Conference เป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบการประชุมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ บรรยาย นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ รวมทั้งการประกวดผลงานอีกด้วย    สำหรับผลงานที่นำเสนอได้กำหนดบริบทของงานวิจัยไว้ 3 บริบท คือ Social Sciences and Humanities, Sciences and Technologies และ Health Sciences โดยมีผลงานที่นำเสนอ จำนวน 131 ผลงาน เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 77 ผลงาน และแบบโปสเตอร์จำนวน 54 ผลงาน ในส่วนของการบรรยายประกอบด้วย Innovative Thinking of Education, Microcredential : Upskill/Reskill และ Opportunities and Perspectives for the Future in Higher Education