ข่าวชาวสงขลานครินทร์

บพท. – กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม “วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี” โครงการวิจัย ม.อ. ปัตตานี
ผู้บริหารระดับสูง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี (Pattani Heritage City) จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ในแผนงาน “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดผลรูปธรรมความสำเร็จ ที่นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่น ที่สามารถเป็นตัวแบบนำร่องและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ และสื่อสารผลงานสาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ของสาธารณชนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยพลังของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ และเพื่อกระตุ้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผ่านภารกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และทีมงานนักวิชาการวัฒนธรรม ยังเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน และเสนอแนะการพัฒนา รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่ายนักวิจัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมจาก 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยมี ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยายพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” และ ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนย่านใจกลางเมืองปัตตานีครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาเนาะรู และตำบลจะบังติกอ โดยมีเส้นทางถนนปัตตานีภิรมย์ ถนนยะรัง และถนนหลังวัง มีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดตานีนรสโมสร วัดนิกรชนาราม วังเก่าเจ้าเมืองปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมัสยิดรายอฟาฏอนี เป็นการประสานร่วมมือกันระหว่าง ม.อ.ปัตตานี กับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรมทั้งในยุคอดีตและร่วมสมัย รวมทั้งการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการวิจัยการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกด้วย