ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่สงขลา-ปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีระดมความคิดเห็น โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี สงขลา โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.อ. (หัวหน้าโครงการ) กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และแผนการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนกว่า 900 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66     โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. เพื่อทำแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ซึ่งการระดมความคิดเห็น ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ SEA อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี และเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่โครงการฯ และภาพอนาคตที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

    ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.อ. (หัวหน้าโครงการ) กล่าวว่า ในฐานะที่ ม.อ. เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินโครงการฯ ต้องการเห็นจังหวัดสงขลาและปัตตานีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ และคาดหวังว่ากระบวนการ SEA จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมพลังในการพัฒนาพื้นที่ ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นนี้ ทั้งนี้ SEA เป็นกระบวนการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ หากดำเนินการสำเร็จจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในประเทศต่อไป
    ผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ถึงการกำหนดกรอบทิศทางของการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย และประเด็นสำคัญ ที่ควรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดขอบเขต ที่เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ SEA จะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมเวทีต่อๆ ไป