ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ บพท. และสถาบันอุดมศึกษา เปิดงานฟื้นใจเมือง (ภาคใต้) X Eat Pray Love หาดใหญ่ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าใหม่ผ่านงานวิจัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา เปิดงานมหกรรมทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อแสดงผลงานผ่านมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมจากผลงานวิจัยครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ "กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่" ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยมี นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน และการบรรยายหัวข้อ “การวิจัยกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

    มหกรรมทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตจากงานวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และเวทีการแสดงด้านทุนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการรักษาคุณค่าและอัตลักษณ์เดิม นำไปสู่สำนึกท้องถิ่นสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ต่อไป