ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญบุคลากรสายสนับสนุุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน
    ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงาน "ปขมท. OPEN HOUSE" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่าน Zoom พบกับการเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษโดยกูรูตัวแม่แห่งวงการ HR ประเทศไทย กับหัวข้อที่คนอุดมศึกษาต้องรู้ก่อนใคร

กิจกรรมในงาน มีดังนี้
08.30-09.00 น.
เปิดงาน OPEN HOUSE รวมทั้งนำเสนอพันธกิจและเป้าหมายของ ปขมท. โดย คุณเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท.

09.00-09.30 น.
เปิดตัวและแนะนำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท.

09.30-10.00 น.
เปิดตัว แนะนำ และเชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บรรณาธิการฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

10.00-12.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "HR5.0 การบริหารคนอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล" โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร  คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานได้โดย Scan QR Code ตามภาพประชาสัมพันธ์ หรือได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslJEQlRMq8NdfG0qbtwQDGhYxpYo8Mrn-kvpXp2CkUxCcPg/viewform