ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 66 ณ ห้องประชุมบ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

    โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในประเทศไทย” โดย นางสาววรวิสรา วราศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา การเสนอร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมสินค้า โดย นางสาวมณฑิรา เอียดเสน หัวหน้าโครงการ และการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอฯ และการทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา และพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน สามารถสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTcLZsEI50DwFJAew0yBSSqnieROPPgI8z-83R4bViNcTF6Q/viewform 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook: ADCETAGRO หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 074-286311