ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ เคหะสุขประชา ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างชุมชนและเศรษฐกิจบนพื้นฐานการรักษ์โลก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ การบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจาก ม.อ. มาใช้อย่างครอบคลุม ต่อยอดให้เกิดชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ที่หลากหลาย และเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานการรักษ์โลก โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และ นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66
    ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินโครงการในพื้นที่ของเคหะสุขประชา การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางวิชาการโดยเฉพาะกับคนในชุมชน โดยปลูกฝังความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า เพื่อผลดีต่อสังคมส่วนรวม และช่วยให้ชุมชนเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง    ด้าน นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เพื่อเดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และต่อยอดไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพกับเศรษฐกิจในชุมชน โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันผ่าน “โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย การร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    ทั้งนี้ การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม คือ ขั้นตอนในการวางแผนใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบ เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จึงทำให้การร่วมมือนี้เป็นส่วนสำคัญกับโครงการที่เคหะสุขประชาได้พัฒนาขึ้น ทั้งกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่วนบ้านเคหะสุขประชา แผนงานพัฒนาและบริหารชุมชน พื้นที่พัฒนาด้านอาชีพอย่างโครงการเศรษฐกิจสุขประชา รวมถึงงานบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk Cost โดยมีการนำเอาองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้อย่างครอบคลุม