ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ ภาคีเครือข่าย จัดทำระบบอัจฉริยะ HIE มาใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมเป็นต้นแบบระดับประเทศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับบริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานพยาบาลขนาดต่างๆ ในจังหวัดสงขลา หรือ Hospital Information Exchange : HIE โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 
    รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับบริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานพยาบาลขนาดต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สสจ. ในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมโครงการส่งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมายังศูนย์รวบรวมข้อมูลหรืออาจเรียกว่าเป็น “สมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์” ที่แพทย์แต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถย้อนดูประวัติการรักษาของผู้ป่วย ไม่ว่าจะไปรักษาที่ใด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องถือประวัติหรือข้อมูลการรักษา และที่สำคัญคือผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปมาหลายครั้งเพื่อขอข้อมูลการรักษาเก่า ซึ่งการนำระบบ HIE มาใช้เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ก้าวไปสู่การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป    ด้าน ผศ. ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพฯ ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่ในการดำเนินการศึกษา ออกแบบ และให้บริการสำหรับระบบ HIE เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการให้ความยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ และจัดการดูแลบัญชีสถานพยาบาลในระบบ HIE เพื่อให้การเชื่อมต่อ นำส่ง การป้องกันข้อมูลและการดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบอีกด้วย    โดยโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับบริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานพยาบาลขนาดต่างๆ ในจังหวัดสงขลา หรือ Hospital Information Exchange : HIE ในครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลดีกับผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทางไปมาเพื่อขอเอกสารหรือประวัติการรักษาหรือ ขอข้อมูลอื่นๆ เพื่อรักษาต่อแล้ว ในอนาคตข้อมูลโรคต่างๆที่ระบบจัดเก็บไว้ ยังเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการรักษาหรือการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยอีกด้วย