ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. และ Robert Morris University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Robert Morris University (RMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แบบออนไลน์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Dr. Michelle Patrick อธิการบดี Robert Morris University ร่วมลงนาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566
    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตร Innovation Engineering and Management หรือ innoEM ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะดำเนินการขยายความร่วมมือทางด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป