ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. – กฟผ. ประชุมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้ มาปรับใช้ในการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน    การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ด้วยการกำหนดพื้นที่ปลูก อาจจะเป็นพื้นที่ในวิทยาเขตหรือพื้นที่ที่มีเครือข่ายร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัย และการสร้างประโยชน์กับผืนป่าในกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดการสร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน รวมถึงประโยชน์ทางด้านการเข้าสู่ความสมดุล การเป็นกลางของคาร์บอนที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อสภาวะโลกปัจจุบันและอนาคตของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนจะดำเนินการวิจัยร่วมกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่ป่าไม้ยั่งยืนในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม