ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ขอเชิญ Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ม.ค. – ก.พ. 66
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ขอเชิญชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 [โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)] ซึ่งมีหลักสูตรดังนี้

เดือน มกราคม 2566
- หลักสูตร PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/66 อบรมสดออนไลน์ (วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
วันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

เดือน กุมภาพันธ์ 2566
- หลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/66 อบรมสดออนไลน์ (วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

- หลักสูตร การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable&Pivot Chart รุ่นที่ 1/66 อบรมสดออนไลน์ (วุฒิบัตรใช้แนบสอบราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

- หลักสูตร Advanced formulas and Functions in Excel รุ่นที่ 1/66  
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

    อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 103 อาคาร สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร-ค่าลงทะเบียน และสมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th 

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2106 และ 0 7428 2116 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106 และ 2116)