ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมส. ม.อ. สำรวจความคิดเห็นสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ จชต. อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
    สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษา “โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ ศอ.บต. Poll ให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจงานด้านการพัฒนา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศอ.บต. และส่วนราชการในปีงบประมาณ 2562 – 2565 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อชี้ให้เห็นผลการพัฒนาและแนวโน้มด้านการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 2 หัวข้อหลัก 10 ประเด็น ดังนี้

หัวข้อที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ศอ.บต. และงานด้านการพัฒนาของรัฐ

  • ประเด็นที่ 1 บทบาทของ ศอ.บต. ต่องานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
  • ประเด็นที่ 2 แผนงาน/โครงการของ ศอ.บต. ที่อยู่ในใจประชาชน
  • ประเด็นที่ 3 การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่องาน/โครงพัฒนาของภาครัฐปัจจุบันและอนาคต
  • ประเด็นที่ 4 บทบาทของ ศอ.บต. ในการดำเนินกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน
  • ประเด็นที่ 5 บทบาทของ ศอ.บต. ในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  • ประเด็นที่ 7 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ ศอ.บต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หัวข้อที่ 2 ความคิดเห็นของ ประชาชน เอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐต่อการบริหารจัดการของรัฐใน ห้วงระหว่างและภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวม 3 ประเด็น ได้แก่

  • ประเด็นที่ 8 มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่เป็นที่พึงพอใจมากที่สุด
  • ประเด็นที่ 9 ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  • ประเด็นที่ 10 ความคาดหวังของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลายลง
ติดตามผลการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ที่ :
https://online.anyflip.com/eevzf/wzzs/mobile/