ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลและโล่เกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66     สำหรับบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 4 สำนักงาน ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้ 
ประเภททีมดีเด่น ได้แก่1. ศูนย์บริการฉุกเฉิน และบรรเทาสาธารณภัย จาก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. งานหอพักนักศึกษา จาก กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3. ทีม PSU Bazaar จาก ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร 4. ทีมโครงการผู้สอบทานภายใน จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน5. ทีมพัฒนาระบบการยื่นขอรับการประเมินฯ (PSU-TPSF) จาก สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ 1. นางสาวเบญจมาศ เลิศบวร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์2. นางสาวสุธาสินี จันทร์คง กองกลาง