ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ “ขวัญใจ HR” เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกไปสมัครงาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ “ขวัญใจ HR” เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงบุคลิกภาพที่เป็นที่สนใจของนายจ้างและมีความรู้วิธีการสัมภาษณ์งาน การแต่งกาย และเคล็ดลับในการสมัครงาน ตลอดจนได้รับโอกาสในการได้งานทำ โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66    รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและตอบสนองตลาดแรงงานที่หลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง เพื่อสะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
    โครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญใจ HR” โดย คุณวิภา มูลติชัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) คุณสุพจน์ สุขโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และคุณจันทนา ศักดิ์ศรีอมร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)