ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนคณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

สามารถสมัครเข้าร่วมฯ ได้ที่ : https://forms.gle/PsCJPLpg1oWEtTb89 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ม.ค. 66

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอุไรรัชต์ ราชพิทักษ์
โทรศัพท์ : 0-7428-9221
อีเมล : urai.k@psu.ac.th