ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ อบจ.สงขลา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66
    รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาโรงเรียนที่มีอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานด้านการศึกษาร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมไปถึงสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อทางด้านการเกษตรของนักเรียนโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร เสริมความรู้ พัฒนาทักษะการเกษตรแก่เยาวชน สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่นักการเกษตรแห่งอนาคตต่อไป    ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น    นายไพเจน มากสุวรรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านการเกษตร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานด้านการศึกษาร่วมกัน สนับสนุนการเข้าศึกษาต่อทางด้านการเกษตรของนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์