ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” รุ่นที่ 3
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ กล่าวขอบคุณ และ ดร.อิลยาส สิเดะ คณะทำงานประจำสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย กล่าวสนับสนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วม ณ ห้องคาลิสฮอล์ 1 โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลและยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หลักสูตรมีการจัดการระบบมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศต่อไป    ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตร Non-Degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านฮาลาลที่สามารถให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลได้    ทั้งนี้ หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยในรูปแบบ Non-degree ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้บริโภคมุสลิมทั้งในและต่างประเทศต่อสินค้าฮาลาลไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนการสอนจะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 เดือน คือ ภาคทฤษฎี 2 เดือน เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และภาคปฏิบัติ 1 เดือน เรียนที่อาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม - มีนาคม 2566