ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทย ร่วมกับนักศึกษา ม.อ. ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา กว่า 2,000 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 89 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน
งานดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรและทรงซอกันตรึมร่วมกับนิสิต นักศึกษา ในการบรรเลงดนตรีประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด "นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม" และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นเกียรติเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และนักศึกษายังได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทยโดยการบรรเลงวงเดี่ยวในบทเพลงเขมรชมดง เถา และ เพลง jingle bells ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากงานดนตรีไทยอุดมศึกษาจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดี เทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย ในหมู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไป