ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจางกอสรางรั้วตามแนวเขตที่ดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประกาศประกวดราคาจางกอสรางรั้วตามแนวเขตที่ดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มอ.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มอ.pdf
  _ราคากลาง_ก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มอ.pdf