ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ “สุขภาพจิตเยาวรุ่น PSU GEN Z” เตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ “สุขภาพจิตเยาวรุ่น PSU GEN Z” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในด้านต่างๆ ของนักศึกษาและแนวทางการดูแลนักศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้มีความรู้ในการรับมือ เข้าใจในกระบวนการในการดูแล ตลอดจนสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน นายมนา พรหมมี หัวหน้างานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานนักศึกษา และวิทยากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65    รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ กล่าวว่า โครงการสุขภาพจิตเยาวรุ่น PSU GEN Z เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในด้านต่างๆ ของนักศึกษา Gen Z เพื่อให้มีความรู้ในการ รับมือ สามารถการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นไปอย่างรอบด้านและครอบคลุม มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหา ให้สามารถเผชิญกับความทุกข์ ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข    ด้าน นายมนา พรหมมี กล่าวว่า โครงการสุขภาพจิตเยาวรุ่น PSU GEN Z จัดขึ้นเนื่องจากแนวคิดที่จะร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้วัยรุ่นมักจะประสบปัญหาต่างๆ และส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา จึงได้จัด “โครงการสุขภาพจิตเยาวรุ่น PSU GEN Z” ขึ้น เพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยาย ในหัวข้อ “อุบัติการณ์และการรับมือปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษา Gen Z” โดย ผศ. นพ.อานนท์ วิทยานนท์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาอีกด้วย