ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. และ IIE/SEA ลงนามความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP Test Center
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Institution of International Education, Southeast Asia (IIE/SEA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อต่ออายุสัญญาในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP Test Center ณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Dr. Jonathan Lembright, Regional Director for IIE/SEA ร่วมลงนาม ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณสินชัย เล็กวานิชกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและประเมินผล IIE/SEA ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องบุหงาส่าหรี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65