ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จนถึง 16 พ.ค. 64
        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขยายวงกว้างและระบาดรุนแรงมากขึ้น 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขยายระยะเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือให้บุคลากรช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน การสังสรรค์/พฤติกรรมเสี่ยง การรวมกลุ่มในพื้นที่แออัด การพูดคุยในลิฟต์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหะสถาน เว้นระยะห่างทางสังคม ปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด เช่น การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล และปฏิบัติตามข้อสั่งการหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดโดยเคร่งครัด