"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Mr. Arno Immelman คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. รับรางวัล "2022 Global Young Leader of the Year" จาก Tod'Aérs Global Network (TGN)
    Tod'Aérs Global Network (TGN) มอบรางวัล "2022 Global Young Leader of the Year" เพื่อยกย่องผู้นำรุ่นใหม่ 8 คนจากทั่วโลก ผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. Public Leadership and Ethical Governance ความเป็นผู้นำสาธารณะและธรรมาภิบาล 2. Business Innovation and Entrepreneurship นวัตกรรมทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3. Youth Empowerment and Civic Engagement การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 4. Quality Education and Capacity Building คุณภาพการศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพ โดย Mr. Arno Immelman ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "2022 Global Young Leader of the Year" ด้าน Business Innovation and Entrepreneurship ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้    ที่มา: https://www.todaers.org/post/tod-aers-reveals-its-2022-global-young-leader-of-the-year-award-winners?fbclid=IwAR3fz0aLZy2tEkImQTYprGATP3-HQpu5wpUm8wqXrf7K7sLPu0W1El9FBpw&mibextid=Zxz2cZ