ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ ม.อ. เปิดค่ายมัจฉานุ ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้นักเรียนสัมผัสกิจกรรมการเรียนการสอน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย (Learner) ปีการศึกษา 2565 “ค่ายมัจฉานุ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ. ดร.นเรศ ซ่วนยุก หัวหน้าสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวต้อนรับ ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนจำนวน 45 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมการเรียนการสอน และมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียน ครู และผู้ปกครองมากขึ้น 
กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ การแบ่งกลุ่มกิจกรรมฐานนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (การเก็บตัวอย่าง การศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม) ฐานทรัพยากรประมง (ชีววิทยาสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง) รวมทั้งกิจกรรมสื่อสารปณิธานของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมทัวร์ ม.อ. โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้นปีที่ 1 - 4 เป็นแกนนำหลักในการดำเนินการประจำฐานกิจกรรม