ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหาร ม.อ. พบนักศึกษา สร้างความเข้าใจการดำเนินงานและทิศทางพัฒนานักศึกษาร่วมกัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สภานักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 10 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมตอบประเด็นคำถามของนักศึกษา ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาจำนวน 200 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 65     โครงการดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้ทราบยุทธศาสตร์การดำเนินงานและทิศทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟังปัญหาภายในมหาวิทยาลัยที่สะท้อนผ่านนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการและการศึกษา ด้านพัฒนานักศึกษา ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา